حداقل کارایی اعضا در کنکور سراسری

جهت مشاوره در زمینه حداقل کارایی اعضا در کنکور سراسری

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

حداقل کارایی اعضا در کنکور سراسری: داوطلبان کنکور سراسری که دارای نقص عضو  یا معیوب هستند با توجه به شرایط در نظر گرفته در دانشگاه ها و رشته های مختلف می توانند اقدام به انتخاب رشته نمایند.

در هر پنج گروه آموزشی شامل تجربی، ریاضی و فنی، انسانی، هنر و زبانهای خارجی یک سری محدودیت ها برای تحصیل در این رشته در نظر گرفته شده است که تنها افرادی که دارای شرایط گفته شده هستند می توانند در این کد رشته ها مشغول به تحصیل شوند. در این مقاله حداقل کارایی اعضا در رشته های دانشگاهی در پنج گروه آزمایشی شرح داده شده است.

نقص عضو غیر موثر در فعالیت های مطلوب حرفه ای

نقص عضو غيرمؤثر در فعاليتهای مطلوب حرفهای رشته های مختلف تحصيلی گروههای آزمايشی پنجگانه به شرح ذيل می باشد:

حداقل کارایی اعضا در کنکور سراسری  گروه آزمايشی علوم رياضی و فنی:

 • در تمامی رشته های تحصیلی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی داشتن سلامت کامل و نقص عضوی که مانع فعالیت مختلف نشود ضروری است.
 • نقص عضو غيرمؤثر در فعاليت مطلوب حرفهای در ر شته های معماری و شهر سازی: برای رشته های مهندسی معماری، شهر سازی، كاردانی معماری و كاردانی معماری سنتی امكان
  استفاده از هر دو چشم و حداقل يك دست فعال براي ترسيم ضروری است.
 • در رشته نقشه برداری برخورداری از  برجسته بينی ضروری است.
نام رشته یا رشته های تحصیلی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی نوع نقص عضو غیر موثر در انتخاب رشته
مهندسی برق، مهندسی پز شكی، مهندسی پليمر، مهندسی شيمی، مهندسی صنايع، مهندسی عمران، مهندسی كامپيوتر،
مهندسيی معدن، مهندسی مکانیک، مهندسی نساجی، علوم كامپيوتر، کاردانی فنی برق، کاردانی فنی صنایع، کاردانی فنی عمران، کاردانی فنی معدن و کاردانی فنی مکانیک.
بینایی یک چشم، شنوایی یک گوش، کارایی دست ها و نداشتن کور رنگی
مهندسی حمل و نقل ریلی، مهندسی خط و سازه های ریلی، مهندسی دریا، مهندسی ماشین های ریلی، مهندسی موای و
متالونژی، مهندسی نگهداری هواپیما و هوانوردی.
بینایی چشم ها، شنوایی گوش ها و کارایی دست ها

حداقل کارایی اعضا در کنکور سراسری در رشته های تحصيلی گروه آزمايشي علوم تجربي

در كليه ر شته های تحصیلی گروه آموزشی پزشکی، بجز موارد خاصی كه در جدول ذيل مشخص گرديده است، بايد از سلامت جسمانی از لحاظ قلب، تنفس، گردش خون، جهاز هاضمه، دستگاه ادرای) و روانی برخوردار باشند.

نام رشته يا رشته های تحصيلی گروه آزمايشی علوم تجربی نوع نقص عضو غیر موثر در انتخاب رشته
علوم تغذيه 1 -يک گوش و يک چشم. 2 -دو پا نداشته باشد ولی با پای مصنوعی قادر به راه رفتن باشد.
3 -يک انگشت غير از انگشت شست.
داروسازی، تكنولوژی پرتوشناسی، تكنولوژی پرتو درمانی 1- یک چشم و يک گوش. 2 -يک پا نداشته باشد ولی با پای مصنوعی قادر به راه رفتن باشد. 3- یک تا سه انگشت غیر از انگشت شست در یک دست.
علوم آ مايشگاهی 1 -يک گوش. 2 -يک پا نداشته باشد ولی با پای مصنوعی قادر به راه رفتن باشد.
اتاق عمل یک گوش
هوشبری، فیزیوتراپی یک چشم و یک گوش
شنوایی شناسی 1 -يک چشم. 2 -دو پا نداشته باشد ولی با صندلی چرخدار قادر به حركت باشد
مهندسی بهداشت محيط، مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار 1- یک چشم. 2- یک گوش 3- یک دست.
كاردرمانی 1- یک چشم 2- یک گوش
بينايی سنجی 1- یک گوش 2- یک پا

غير از موارد ذکر شده در جدول فوق بقيه اعضاء بايدکاملا سالم و داراي كارايی لازم باشد.
– در ساير رشته های گروه پزشكی (پزشكی، پرستاری، دندانپزشكی، مامايی و…) داوطلب بايستی از سلامت كامل روانی و جسمانی برخوردار باشد.
– نقص عضو غيرمؤثر در فعاليت مطلوب حرفهای ر شته های تحصیلی زیست شناسی با گرايشهای مختلف و شيمی دا شتن حداقل يک دست، يک چشم و يک گوش كه هر يک از
كارآیی لازم برخوردار باشند، ضروری است، حتی اگر داوطلب از هر دو پا محروم باشد. بجز رشته زمينشناسی كه داشتن دو پا و دو چشم با كارآيی لازم برای استفاده از آزمايشها و
انجام عمليات صحرايی ضروری است.
نقص عضو غيرمؤثر در فعاليت مطلوب حرفهای ر شته های تحصیلی تكنولوژی (گياهی، دامی، جنگلداری، شیلات ، چوب، مرتع و آبخيزداری، محيط زیست، فضای سبز، توليد گياهان دارویی و معطر، پرورش زنبور عسل و مديريت مناطق خشک و بيابانی مندرج در جدول زيرگروهها را کسانی كه يک چشم و يک گوش از دست داده باشند و يا انگشت كوچک در يک دست و يا هر دو دست نداشته باشند، ميتوانند انتخاب نمايند.

حداقل کارایی اعضا در کنکور سراسری

حداقل کارایی اعضا در کنکور سراسری در رشته های تحصيلی گروه آزمايشی علوم انسانی

در رشته های مشاوره و راهنمايی و گرايش مديريت و برنامه ريزی آموزشی، كسانی كه از پا و دست معلول باشند، ميتوانند شركت نمايند.
در رشته علوم تربيتی گرايش تكنولوژی آموزشی، نقص عضو پا مؤثر نيست ولی بايد از لحاظ بينایی، کلامی،شنوايی و حركت دستها توانايی لازم را داشته باشند.
در رشته علوم اجتماعی به استثنا گرايش پژوهشگری علوم اجتماعی، نقص عضو غيرمؤثر بلامانع است و متقاضيان رشته پژوهشگری علوم اجتماعی بايد از لحاظ بينايی از سلامت كافی برخوردار باشند.
در ساير رشته ها شركت معلولين بلامانع می باشد.
با توجه به اينكه داوطلبان نابينا از عهده دروس عملی نظير خدمات، مشاهده، تحقيق و … بر نمی آیند لذا مناسب است اين دسته از داوطلبان از انتخاب رشته های مربوط خودداري نمايند.

حداقل کارایی اعضا در کنکور سراسری در رشته های تحصيلی گروه آزمايشی هــنر

كليه داوطلبان به جز موارد خاص كه در جدول ذيل آمده است بايد از سلامت جسمانی  (از لحاظ قلب، تنفس، گردش خون، جهاز هاضمه و دستگاه ادراري) و رواني برخوردار باشند.

نام رشته يا رشته های تحصيلی گروه آزمايشی هنر نوع نقص عضو غیر موثر در انتخاب رشته
ارتباط تصويری، آموزش ارتباط تصويري، عکاسی، طراحی صنعتی صنايع دستی، نقاشی، طراحی پارچه و لباس و مرمت آثار تاریخی يک دست سالم و يک دست و با نقص جزیی، به نحوی كه از كارآيی به نحو چشمگير كاسته نشود، يک چشم سالم و يک چشم با نقص جزيی به نحوی كه از كارآيی لازم برخوردار باشد، يک پای سالم و يک پا بانقص جزیی به نحوی كه از تحرک لازم برخوردار باشد، نقص در شنوايی قابل قبول لاکن ناشنوايی كامل دو گوش غيرقابل قبول است.
نمايش، سينما، مجسمه سای، باستان شناسی و مردم شناسی سلامت کامل بدن ضروری است
نوازندگی موسیقی ایرانی، نوازندگی، موسیقی جهانی برخورداری از سلامت کامل بدن ضروری است. در صورتی که داوطلب معلولیت جسمی داشته باشد این معلولیت نباید مانع انجام مراحل آزمون عملی رشته موسیقی باشد.

حداقل کارایی اعضا در کنکور سراسری در رشته های تحصيلی گروه آزمايشی زبانهای خارجه

نام رشته يا رشته های تحصيلی گروه آزمايشی زبانهای خارجی  نوع نقص عضو غیر موثر در انتخاب رشته
زبان و ادبیات انگلیسی، آموزش زبان انگلیسی، مترجمی زبان انگلیسی، زبان روسی، مترجمی زبان روسی، زبان فرانسه ( گرایش های ادبی و مترجمی) زبان المانی، مترجمی زبان آلمانی، زبان ایتالیایی و زبان اسپانیایی. به جز عقب افتادگان ذهنی و معلولينی كه دارای ضعف در شنوايی، قدرت تكلم و نوشتن دارند، پذيرش بقيه معلولين در اين رشته ها بلامانع است
زبان و ادبیات ارمنی، زبان و ادبیات اردو، زبان ترکی استانبولی و زبان ژاپنی لازم است کاملا سالم و هیچگونه نقص عضو نداشته باشند.

داوطلبان ورود به رشته های مختلف زبان های خارجی، لازم است ضعف و نقض قابل توجهی در شنوایی، تکلم و نوشتن که موجب اختلال در تحصیل زبانی باشد، نداشته باشند.

جمع بندی

داوطلبان متقاضی انتخاب رشته از پنج گروه آزمایشی که دارای نقص عضو هستند و قصد شرکت در کد رشته های مختلف را دارند با خواندن این مقاله میتوانند از محدودیت های انتخاب رشته خود آگاه شوند.

در صورت ایجاد هرگونه ابهام در مورد حداقل کارایی اعضا در کنکور سراسری در رشته های مختلف می توانید با مشاورین مجرب صدای مشاوران تماس حاصل فرمایید.

جهت مشاوره در زمینه حداقل کارایی اعضا در کنکور سراسری

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید