مهمانی و انتقالی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98

مهمانی و انتقالی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97

جهت مشاوره در زمینه مهمانی و انتقالی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

مهمانی و انتقالی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 نیاز به بررسی دارد دانشجویان پس از قبولی در دانشگاه و ثبت نام ممکن است دچار مشکلاتی شوند و یا بنا به عللی نتوانند در این واحدها به تحصیل بپردازند ما در این مقاله به بررسی نقل و انتقال دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد می پردازیم و نکاتی را در مورد مهمانی و انتقالی کارشناسی ارشذ دانشگاه آزاد 98 خواهیم گفت پس تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

تعاریف و اصطلاحات مهمانی و انتقالی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 

واحد مبدا: واحدي كه دانشجو در آن پذيرفته شده است.

واحد مقصد: واحدي كه دانشجو جهت ادامه تحصيل آن را انتخاب مي نمايد.

انتقال: تغيير محل تحصيل دانشجو از واحد مبدا به واحد مقصد به طور دائم.

ميهماني: تحصيل دانشجو در واحد مقصد به طور موقت

جدول همترازي: جدولي كه واحدهاي دانشگاهي و مراكز آموزشي را به ده گروه طبقه بندي نموده است.

ضوابط و شرایط مهمانی و انتقالی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98

انتقال آن دسته از دانشجويان دختر كه پس از ثبت نام درآزمون ورودي دانشگاه ازدواج دائم نموده اند؛به محل زندگي همسر يا واحدي كه رشته در آن داير است بدون هيچ محدوديتي انجام مي شود.

انتقال دانشجويان مرد متأهل پس از بررسي تعداد متقاضيان و در صورت موافقت واحد مبدأ به استثناي گروههاي 1 و 2 و مراكز استانها انجام مي شود

انتقال(دائم ياموقت) دانشجويان زن در مقطع كارشناسي ارشد ودكتراي حرفه اي كه پس ازثبت نام در آزمون ورودي دانشگاه ازدواج نموده اند ، به هريك از واحدهاي گروه يك جدول همطرازي به شرط احراز حداقل نمره آزمون واحد مقصد امكان پذير مي باشد.

انتقال (دائم يا موقت) دانشجويان متاهل (زن يا مرد) در مقطع كارشناسي ارشد ودكتراي حرفه اي كه پيش از ثبت نام در آزمون ورودي دانشگاه ازدواج نموده اند ، ممنوع مي باشد.

انتقال آن دسته از دانشجويان مجرد كه پدر و مادر (هر دو) خود را بعد از ثبت نام درآزمون ورودي دانشگاه از دست داده اند، بدون هيچ محدوديتي انجام پذير است.

در صورت فوت پدر و مادر دانشجوي مجرد بعد از ثبت نام دانشجو در آزمون ورودي دانشگاه ، دو ترم ميهماني به محل زندگي والدين امكان پذير است.

انتقال دانشجوي متأهل (زن) كه در حين تحصيل متاركه، يا همسرش فوت نموده باشد وهمچنين دانشجوي مجردي كه به هر دليلي، حكم سرپرستي ، قيم نامه يا كفالت نامه از مراجع ذيصلاح(مجتمع قضايي و دادگستري) ارائه نمايد. امكان پذير است.

در صورتي كه در يك خانواده سه دانشجوي مجرد يا بيشتر همزمان در دانشگاه آزاد اسلامي مشغول تحصيل باشند، انتقال دو يا بيشتر از آنان به محل اشتغال به تحصيل ساير عضوخانواده ( به استثناي گروههاي 1و 2) كه رشته در آن داير باشد امكان پذير است.

در صورتي كه دو دانشجوي مجرد از يك خانواده همزمان در دانشگاه آزاد اسلامي مشغول تحصيل باشند انتقال يكي از آنان به محل اشتغال به تحصيل ساير عضو خانواده در صورتي كه نمره آزمون وي از نمره آزمون آخرين فرد پذيرفته شده در واحد مقصد بيشتر باشد به هريك ازگروههاي جدول همطرازي ( به استثناي گروههاي 1 و 2 ) كه رشته در آن داير باشد امكان پذيراست.

چنانچه شهر محل تحصيل ساير اعضاي خانواده فاقد رشته تحصيلي دانشجوي متقاضي انتقال باشد، دانشجو به يكي از شهرهاي همجوار منتقل مي گردد.

چنانچه كارمند دولت يا نيروهاي مسلح در حين خدمت در شهري در آزمون دانشگاه آزاداسلامي آن شهر شركت نموده و پذيرفته شود، در صورتي كه محل خدمت وي پس از ثبت نام درآزمون ورودي دانشگاه به شهر ديگري منتقل شود با ارائه حكم انتقال از بالاترين مقام سازمان ذيربط، مي تواند به دانشگاه شهر محل خدمت جديد منتقل شود.

انتقال همسر و فرزندان شهيد و مفقودالاثر به كليه واحدهاي دانشگاهي پس از تأييد كميسيون ايثارگران سازمان مركزي بلامانع است.

انتقال همسر و فرزندان اعضاي هيأت علمي رسمي و تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامي به هريك از گروههاي جدول همطرازي امكان پذير است.

انتقال فرزندان اعضاي هيأت رسمي تمام وقت دانشگاههاي دولتي كه در هر يك ازواحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي پذيرفته شده اند؛ در صورت برقراري تفاهم نامه و بر اساس بخشنامه مورد توافق به هر يك از گروههاي جدول همطرازي امكان پذير است.

انتقال آن دسته از دانشجوياني كه داراي نوعي بيماري از جمله ضايعات پيشرفته، معلوليت

جسمي و يا بيماري روحي و … مي باشند و امكان ارائه خدمات درماني مورد نياز در شهر محل تحصيل فراهم نباشد پس از بررسي و تأييد پزشك معتمد واحد مبدأ و تكميل فرم شماره 3پيوست و با موافقت كميسيون پزشكي سازمان مركزي دانشگاه به هر يك از گروههاي جدول همطرازي امكان پذير است.

زمان و نحوه درخواست مهمانی و انتقالی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98

درخواست انتقال دانشجويان از پانزدهم خردادماه هر سال تا پانزدهم شهريورماه جهت نيمسال اول و از پانزدهم آذرماه تا پانزدهم بهمن ماه جهت نيمسال دوم هر سال از طريق واحدهاو مراكز آموزشي قابل دريافت مي باشد و بررسي و اقدام آن تا قبل از اتمام آخرين مهلت ثبت نام آموزشي در واحد مقصد امكان پذير است.

در كليه واحدها و مراكز آموزشي و آموزشكده هاي سما مي بايست كميته اي متشكل ازرئيس واحد يا رئيس مركز، معاون دانشجويي ، معاون آموزشي و مدير دانشجويي تشكيل شود وبر اساس ضوابط آيين نامه درخواستهاي دانشجويان را به همراه مدارك مثبته و مستدل موردبررسي قرار دهند و تصميم نهايي بر اساس ضوابط آيين نامه توسط كميته مذكور صادر شود.

نحوه دريافت درخواست و چگونگي رسيدگي و اقدام نسبت به تقاضاي مهمانی و انتقالی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 

علت تقاضای دانشجو مرجع دريافت و رسيدگي تقاضا مرجع اقدام كننده
جدول همطرازي واحد مبدا واحدهاي مبدا و مقصد

موارد ازدواج، فوت، چند

دانشجويي و كاركنان دولت

واحد مبدا واحد مبدا
بيماران و معلولين واحد مبدا

كميسيون پزشكي سازمان مركزي

دانشگاه

خانواده محترم شهدا و

ايثارگران

ادارات بنياد شهيد و امور ايثارگران استانهاي محل

تشكيل پرونده

كميسيون ايثارگران سازمان مركزي

دانشگاه

فرزند و همسر هيات علمي

دانشگاه

معاونت دانشجويي سازمان مركزي دانشگاه

معاونت دانشجويي سازمان مركزي

دانشگاه

       

نحوه بررسي درخواست و اسناد و مدارك مثبته دانشجويان متقاضی مهمانی و انتقالی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98

ازدواج 

– تصوير برابر اصل شده صفحات اول و دوم شناسنامه زوجين رويت اصل شناسنامه

– تصوير برابر اصل شده صفحات اول تا پنجم سند ازدواج ضمن رويت اصل سند ازدواج

– اصل گواهي محضر با مهر برجسته مربوط به ازدواج از محضر محل وقوع عقد

– گواهي اشتغال به كار همسر يا سكونت خانواده

– اخذ فرم تعهدنامه مربوط به صحت مدارك مثبته از دانشجو

فوت والدين يا همسر

– اصل گواهي فوت صادره از اداره ثبت احوال

– تصوير برابر اصل شده از تمامي صفحات شناسنامه همسر دانشجو(در صورت فوت همسر)ضمن رويت اصل شناسنامه

– اصل حكم سرپرستي، قيم نامه يا كفالت كه به تأييد مراجع ذيصلاح (دادگستري يا مجتمعقضايي) اصل شناسنامه

– اخذ فرم تعهدنامه مربوط به صحت مدارك مثبته از دانشجو

چند دانشجو در يك خانواده:

– اصل گواهي مبني بر پذيرش و اشتغال به تحصيل دانشجو از واحد مبدأ با ذكر سال ورود وممهور به مهر واحد مبدأ

– تصوير برابر اصل شده از تمامي صفحات شناسنامه دانشجويان و والدين، ضمن رويت اصل شناسنامه ها

– اخذ فرم تعهدنامه مربوط به صحت مدارك مثبته از دانشجو

كاركنان دولت

– تصوير برابر اصل شده از تمامي صفحات شناسنامه دانشجو ضمن رويت اصل شناسنامه

– اصل حكم انتقال اداري كه به تاييد بالاترين مقام اداري رسيده باشد.

– اصل گواهي اشتغال به كار از شهر مقصد

– اخذ فرم تعهدنامه مربوط به صحت مدارك مثبته از دانشجو

دانشجويان شاهد و ايثارگر

همسر و فرزندان محترم شهدا و ايثارگران ضمن مراجعه به اداره بنياد شهيد و امور ايثارگران استانها و شهرستاهاي محل تشكيل پرونده، برابر دستورالعمل كميسيون ايثارگران نسبت به تكميل فرم و ارائه مدارك اقدام نمايند.

هيأت علمي دانشگاهها

– تصوير برابر اصل شده آخرين حكم كارگزيني عضو هيأت علمي

– تصوير برابر اصل شده تمامي صفحات شناسنامه دانشجو و عضو هيأت علمي پس از رويت شناسنامه ها

– ارائه معرفي نامه از محل كار، مبني بر تمام وقت و رسمي بودن عضو هيأت علمي

بيماران خاص و معلولين:

– اصل گواهي معلوليت كه به تأييد اداره بهزيستي رسيده باشد.

– اظهار نظر پزشك معتمد واحد ضمن تكميل فرم شماره 3 و تأييد دانشگاه پزشكي شهرستان مربوطه يا مراكز درماني وابسته.

– واريز مبلغ پنجاه هزار ريال به حساب 1580 به نام سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي نزد بانك ملي ايران شعبه زبرجد تهران.

– اخذ فرم تعهدنامه مربوط به صحت مدارك مثبته از دانشجو

نکات مهم مهمانی و انتقالی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98

 1. انتقال يا ميهماني دانشجويان در صورت نداشتن منع ادامه تحصيل و مطابق شرايط آيين نامه امكان پذير است.
 2. انتقال دائم دانشجويان درصورت داشتن شرايط مندرج در آيين نامه فقط يك بار امكان پذير است.
 3. انتقال دائم دانشجويان در تمامي موارد آيين نامه در ترم آخر تحصيل ممنوع است.
 4. ميهماني دانشجويان در صورت داشتن شرايط مندرج در آيين نامه به مدت دو نيمسال امكان پذير است.
 5. انتقال يا ميهماني دانشجويان متأهل ، همسر و فرزند هيأت علمي دانشگاه ، خانواده محترم شهدا و ايثارگران در صورت داشتن شرايط از بدو قبولي امكان پذير است.
 6. انتقال يا ميهماني دانشجويان مطابق موارد همطرازي، چند دانشجويي، فوت و كاركنان دولت پس از گذشت يك نيمسال از قبولي در صورت داشتن شرايط مندرج در آيين نامه امكان پذيراست.
 7. انتقال دانشجويان از يك واحد دانشگاهي به واحد ديگر كه همان رشته و مقطع تحصيلي دائر است، ميسر مي باشد.

جدول همترازی واحدهای دانشگاهی جهت انتقال و انتقالات  دانشجویان را می توانید از لینک دریافت فرمایید

چنانچه در مورد نقل و انتقالات و میهمانی دانشجویان با سوال یا ابهامی رو به رو شدید می توانید با مرکز مشاوره صدای مشاوران تماس حاصل فرمایید.

جهت مشاوره در زمینه مهمانی و انتقالی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید