باطل شدن شرط حداقل معدل دانشگاه فرهنگیان 98-99

23 دسامبر 2018
يک نظر
برای معلم شدن چه رشته ای باید خواند

شرط معدل دانشگاه فرهنگیان و داشتن حداقل معدل کل 15 در دوره م توسطه داوطلبان دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی لغو شد. در این صفحه از جز...


ادامه مطلب
جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید