تاثیر سهمیه ها بر قبولی رشته های پزشکی پردیس خودگردان

07 آوریل 2019
يک نظر
تاثیر سهمیه ها بر قبولی رشته های پزشکی پردیس خودگردان

تاثیر سهمیه ها بر قبولی در رشته های پزشکی پردیس خودگردان در کنکور 98 را نمی توان نایدیده گرفت. سهمیه های متعددی نظیر سهمیه بومی گزینی ، سهمیه مناطق ، ...


ادامه مطلب