لیست سازمان های پروژه کسری خدمت رشته ها 97

لیست سازمان های پروژه کسری خدمت

جهت مشاوره در زمینه لیست سازمان های پروژه کسری خدمت رشته ها 97

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

لیست سازمان های پروژه کسری خدمت رشته ها در سال 97 اعلام شد، تمامی سازمان های مجاز پروژه کسری خدمت رشته ها در این صفحه ارائه شده است.

لیست سازمان های پروژه کسری خدمت مجاز

 • تربیت بدنی و علوم ورزشی

سازمان تربیت بدنی سپاه، اتکا، ناجا، جهاد خود کفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین )ع(

 • کامپیوتر(مهندسی کامپیوتر و علوم کامپیوتر)

مرکز تحقیقات راهبردی، قرارگاه بعثت، اتکا، صنایع هوافضا، هوافضای سپاه، سپند، سایبری سپاه، سازمان جغرافیایی، ندسا، نزسا، پژوهشگاه الکترونیک نصر، معتمد، موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی، ناجا، جهاد خودکفایی آجا، مجتمع شهید بهشتی، دانشگاه مالک اشتر، مرکز تحقیقات صدر، انرژی اتمی، مرکز طراحی امام حسن، ساصد، تسنیم، صاایران، دانشگاه جامع امام حسین

 • مهندسی مکانیک

انرژی اتمی، صاایران، ندسا، نزسا، صنایع هوافضا، سپند، معتمد، ناجا، جهاد خود کفایی آجا، پژوهشگاه

الکترونیک نصر، هوافضای سپاه، مهندسی سپاه، قرارگاه بعثت، صنایع دریایی، توسعه منابع انرژی،

دانشگاه مالک اشتر، ساصد، تسنیم، دانشگاه جامع امام حسین ،هوافضا صنایع هوافضا، هوافضای سپاه، سپند، سازمان جغرافیایی، جهاد خودکفایی آجا، ندسا، نزسا، صنایع دریایی، دانشگاه مالک اشتر، ساصد، صاایران، دانشگاه جامع امام حسین

 • مهندسی مواد

توسعه منابع انرژی، ندسا، نزسا، صنایع هوافضا، سپند، جهاد خودکفایی آجا، صنایع هوافضا، هوافضای

سپاه، تسنیم، مهندسی سپاه، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، مرکز طراحی امام حسن، ساصد، دانشگاه مالک اشتر، صنایع دریایی، قرارگاه بعثت، انرژی اتمی، دانشگاه جامع امام حسین

 • مهندسی برق

پژوهشگاه الکترونیک نصر، تسنیم، ندسا، نزسا، صنایع هوافضا، ناجا، جهاد خودکفایی آجا، موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی، معتمد، سازمان جغرافیایی، مرکز تحقیقات صدر، مرکز طراحی امام حسن، مهندسی سپاه، سایبری سپاه، ساصد، دانشگاه مالک اشتر، توسعه منابع انرژی، مجتمع شهید بهشتی، صنایع دریایی، هوافضای سپاه، انرژی اتمی، قرارگاه بعثت، صاایران، دانشگاه جامع امام حسین

 • مهندسی صنایع

مرکز تحقیقات راهبردی، اتکا، صنایع هوافضا 1 ، سپند، موزه دفاع مقدس، مرکز تحقیقات صدر، مهندسی سپاه، ناجا، جهاد خودکفایی آجا، موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی، ندسا، نزسا، صنایع دریایی، توسعه منابع انرژی، سازمان جغرافیایی، ساصد، انرژی اتمی، صاایران، دانشگاه جامع امام حسین

 • رشته های مدیریت

مرکز تحقیقات راهبردی، صنایع هوافضا، اتکا، سپند، ناجا، مرکز تحقیقات صدر، انرژی اتمی، مهندسی سپاه، پژوهشگاه دفاع مقدس، جهاد خودکفایی آجا، سازمان جغرافیایی، ندسا، دانشگاه مالک اشتر، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، ساصد، موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی، دانشگاه جامع امام حسین

 • حقوق

مرکز تحقیقات راهبردی، مرکز تحقیقات صدر، سازمان قضایی، سازمان جغرافیایی، اتکا، پژوهشگاه دفاع مقدس، ناجا، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

 • پلیمر

ندسا، نزسا، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، صنایع دریایی، دانشگاه مالک اشتر، ساصد، صنایع هوافضا،

سپند، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین

 • مهندسی شیمی

توسعه منابع انرژی، تسنیم، صنایع هوافضا، سپند، ناجا، مهندسی سپاه، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه مالک اشتر، ساصد، قرارگاه بعثت، ندسا، نزسا، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، انرژی اتمی، دانشگاه جامع امام حسین

 • شیمی

صنایع هوافضا، سپند، ناجا، جهاد خودکفایی آجا، ندسا، قرارگاه بعثت، صنایع دریایی، توسعه منابع انرژی، تسنیم، دانشگاه مالک اشتر، ساصد، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، مهندسی سپاه، انرژی اتمی، دانشگاه جامع امام حسین

 • ژئوشیمی

سازمان جغرافیایی، جهاد خودکفایی آجا

 • مهندسی عمران

سازمان جغرافیایی، ساصد، نزسا، سپند، ناجا، موزه دفاع مقدس، انرژی اتمی، مهندسی سپاه، جهاد خودکفایی آجا، معتمد، دانشگاه جامع امام حسین

 • بیوتکنولوژی

سپند، ندسا، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، جهاد خودکفایی آجا

 • مهندسی معدن

انرژی اتمی، مهندسی سپاه، سپند، ساصد، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین ، ریاضی صاایران، نزسا، پژوهشگاه الکترونیک نصر، مرکز تحقیقات صدر، مرکز طراحی امام حسن، ندسا،

هوافضای سپاه، سپند، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین

 • نساجی

صنایع هوافضا، سپند، جهاد خودکفایی آجا، ساصد

 • فیزیک

سپند، ناجا، مرکز تحقیقات صدر، انرژی اتمی، مرکز طراحی امام حسن، جهاد خودکفایی آجا، موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی، صاایران، سازمان جغرافیایی، ندسا، هوافضای سپاه، دانشگاه مالک اشتر، ساصد، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تسنیم، دانشگاه جامع امام حسین

 • ژئوفیزیک

سازمان جغرافیایی، سپند، جهاد خودکفایی آجا

 • آمار

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، ناجا، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین

 • بیوانفورماتیک

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، سپند، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین

 • زمین شناسی

سازمان جغرافیایی، ندسا، سپند، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین

 • مهندسی فناوری اطلاعات

سپند، موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی، نزسا، مرکز تحقیقات صدر، مرکز طراحی امام حسن، صاایران، پژوهشگاه الکترونیک نصر، مهندسی سپاه، انرژی اتمی، هوافضای سپاه، مجتمع شهید بهشتی،

تسنیم، ناجا، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین

 • فوتونیک

سپند، جهاد خودکفایی آجا، مرکز تحقیقات صدر، موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی

 • مهندسی هسته ای

انرژی اتمی، سپند، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین )ع(

 • دامپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، سپند، ناجا، جهاد خودکفایی آجا

 • علوم سیاسی

مرکز تحقیقات راهبردی، بنیاد حفظ آثار، سپند، پژوهشگاه دفاع مقدس، سازمان جغرافیایی، ناجا، جهاد

خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین

 • مکاترونیک

صاایران، سپند، ناجا، مرکز تحقیقات صدر، مجتمع شهید بهشتی، سایبری سپاه، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین

 • مهندسی پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، ساصد، ناجا، نزسا، سپند، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین

 • رشته های تربیتی (علوم تربیتی و سایر رشته های مرتبط)

مرکز تحقیقات راهبردی، سپند، ناجا، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین

 • جامعه شناسی

ناجا، مرکز تحقیقات راهبردی، سپند، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین

 • روان شناسی

مرکز تحقیقات راهبردی، ناجا، سپند، مرکز تحقیقات صدر، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، جهاد خود کفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین

 • تاریخ

پژوهشگاه دفاع مقدس، سپند، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین

 • فلسفه

پژوهشگاه دفاع مقدس، بنیاد حفظ آثار، سپند، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین

 • مهندسی کشتی/کشتی سازی

صنایع دریایی، ندسا، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین

 • جغرافیا

سازمان جغرافیایی، معتمد، پژوهشگاه دفاع مقدس، ناجا، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام

حسین

 • رشته های هنر

پژوهشگاه دفاع مقدس، بنیاد حفظ آثار، موزه دفاع مقدس، جهاد خودکفایی آجا، اتکا، دانشگاه جامع

امام حسین

 • علوم اجتماعی

سپند، ناجا، پژوهشگاه دفاع مقدس، بنیاد حفظ آثار، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین

 • علوم قرآنی و سایر رشته های مرتبط

پژوهشگاه دفاع مقدس، بنیاد حفظ آثار، مرکز تحقیقات صدر، ناجا، سپند، جهاد خودکفایی آجا

 • حسابداری

ساصد، ناجا، مرکز تحقیقات صدر، بانک انصار، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین

 • مهندسی شهرسازی

مرکز تحقیقات راهبردی، ناجا، جهاد خودکفایی آجا

 • اقتصاد

انرژی اتمی، ناجا، بانک انصار، سازمان جغرافیایی، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین

 • نانوتکنولوژی

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، صاایران، سپند

 

جهت مشاوره در زمینه لیست سازمان های پروژه کسری خدمت رشته ها 97

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید