لیست رشته های دکتری بدون آزمون دانشگاه تهران

دکتری بدون آزمون دانشگاه تهران

جهت مشاوره در زمینه لیست رشته های دکتری بدون آزمون دانشگاه تهران

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ثبت نام رشته های بدون کنکور دانشگاه در تمامی مقاطع یکی از بهترین گزینه های موجود برای ادامه تحصیل دانشجویان در دوره های آموزش عالی است. در این مقاله لیست رشته های دکتری بدون آزمون دانشگاه تهران 99 – 1400 برای داوطلبین گرامی قرار داده شده است. دانشجویان فارغ التحصیل کارشناسی ارشد در صورتی که واجد شرایط پذیرش طرح استعدادهای درخشان وزارت باشند، می توانند با مراجعه به سامانه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه تهران در مقطع دکتری این رشته ها شرکت نمایند.

دکتری بدون آزمون یا دکتری استعداد درخشان یکی از شیوه های پذیرش دانشجویان در مقطع دکتری می باشد. پذیرش در دوره بدون آزمون به صورت غیرمتمرکز برگزار شده و هر دانشگاه به صورت مستقل برای جذب دانشجویان اقدام می نمایند.

دانشگاه تهران در سال جاری اقدام به پذیرش دانشجویان دوره دکتری بدون آزمون می نمایند. لیست رشته های دکتری بدون کنکور دانشگاه تهران به شرح ذیل می باشد.

شما می توانید لیست رشته های کارشناسی دانشگاه تهران را در مقاله لیست رشته های دانشگاه تهران مشاهده نمایید.

رشته های بدون کنکور دانشگاه تهران

مجموعه رشته کد رشته عنوان گرایش
ادبیات و انسانی 2490 باستان شناسی پیش از تاریخ
ادبیات و انسانی 2480 باستان شناسي دوران اسلامی
ادبیات و انسانی 2485 باستان شناسی دوران تاريخی
ادبیات و انسانی 1430 دکتری تاريخ گرايش تاريخ اسلام
ادبیات و انسانی 2765 تاريخ گرايش تاريخ ايران بعد از اسلام
ادبیات و انسانی 2760 تاريخ گرايش تاريخ ايران قبل از اسلام
ادبیات و انسانی 212 زبان شناسي
ادبیات و انسانی 1515 زبان و ادبيات عرب
ادبیات و انسانی 1485 زبان و ادبيات فارسی
ادبیات و انسانی 8444 مطالعات ترجمه عربی
اقتصاد 332 دکتری اقتصادی اقتصاد سنجی
الهیات و معارف اسلامی 1885 تاريخ و تمدن ملل اسلامی
الهیات و معارف اسلامی 711 قرآن و حديث
الهیات و معارف اسلامی 2220 فقه شافعی
الهیات و معارف اسلامی 1905 فقه و مباني حقوق اسلامی
الهیات و معارف اسلامی 1880 فلسفه دين
الهیات و معارف اسلامی 2800 فلسفه و کلام اسلامی
تربیت بدنی 731 آسيب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
تربیت بدنی 741 رفتار حرکتی
تربیت بدنی 1468 روانشناسی ورزشی
تربیت بدنی 4529 فیزیولوژی ورزشی
تربیت بدنی 684 مدیریت ورزشی
جغرافیا 1659 آب و هوا شناسی (اقليم شناسی)
جغرافیا 1126 جغرافيا و برنامه ريزی روستایی
جغرافیا 1770 جغرافيا و برنامه ريزی شهری
جغرافیا 1780 جغرافيای سياسی
جغرافیا 3240 دکتری ژئومورفولوژی
جغرافیا 406 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيایی
اجتماعی 2810 جامعه شناسي اقتصادی و توسعه
اجتماعی 34 جامعه شناسی فرهنگی
اجتماعی 2205 دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ايران
اجتماعی 8004 جامعه شناسی توسعه اجتماعی روستایی
اجتماعی 1265 جمعيت شناسی
اجتماعی 217 دکتری دانش اجتماعی مسلمين
اجتماعی 2252 رفاه اجتماعی
اجتماعی 2510 ارتباطات
اجتماعی 638 مردم شناسی

لیست رشته های دکتری بدون آزمون دانشگاه تهران 99 – 1400

لیست رشته های دکتری بدون آزمون دانشگاه تهران 99 - 1400

لیست سایر رشته های دکتری بدون آزمون دانشگاه تهران در سایر مجموعه ها و زیرگروه ها به شرح ذیل می باشد.

 • دکتری اگروتكنولوژی گرايش اکولوژی گياهان زراعي
 • دکتری اگروتكنولوژی گرايش فيزيولوژی گياهان زراعي
 • دکتری بيماری شناسي گياهي
 • دکتری ژنتيك و به نژادی گياهي
 • دکتری دامي گرايش تغذيه دام
 • دکتری دامي گرايش تغذيه طيور
 • دکتری و مهندسي آب گرايش آبياری و زهكشي
 • دکتری مهندسي مکانیک بيوسيستم طراحي ماشين های کشاورزی
 • دکتری مهندسي مکانیک بيوسيستم گرايش انرژی های تجديدپذير
 • دکتری مهندسي مکانیک بيوسيستم گرايش فناوری پس از برداشت
 • رياضي کاربردی
 • دکتری رياضي محض جبر
 • دکتری شيمي شيمي پليمر
 • دکتری شيمي شيمي آلي
 • دکتری شيمي شيمي تجزيه
 • دکتری شيمي شيمي معدني
 • دکتری زمين گرايش زمين شناسي اقتصادی
 • دکتری فيزيك گرايش اپتيك و ليزر
 • دکتری فيزيك گرايش ذرات بنيادی و نظريه ميدان ها
 • دکتری فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال
 • دکتری فيزيك گرايش فيزيك هسته ای
 • دکتری فيزيك گرايش گرانش و کيهان شناسي
 • دکتری حسابداری
 • دکتری کارآفريني
 • دکتری مالي مهندسي مالي
 • دکتری مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي
 • دکتری مديريت دولتي تصميم گيری و خط مشي گذاری عمومي
 • دکتری مديريت دولتي مديريت منابع انساني
 • دکتری مديريت صنعتي تحقيق در عمليات
 • دکتری اقتصاد کشاورزی گرايش اقتصاد توليد و مديريت واحد های کشاورزی
 • دکتری اقتصاد کشاورزی گرايش بازاريابي محصوالت کشاورزی
 • دکتری اگروتكنولوژی گرايش اکولوژی گياهان زراعي
 • دکتری اگروتكنولوژی گرايش علف های هرز
 • دکتری بيماری شناسي گياهي
 • بيوتكنولوژی کشاورزی
 • ترويج و آموزش کشاورزی آموزش کشاورزی پايدار و محيط زيست
 • توسعه کشاورزی
 • حشره شناسي کشاورزی
 • ژنتيك و به نژادی گياهي
 • دامي گرايش تغذيه دام
 • دامي گرايش فيزيولوژی دام و طيور
 • مهندسي آب گرايش آبياری و زهكشي
 • مهندسي آب گرايش سازه های آبي
 • مهندسي آب گرايش هواشناسي کشاورزی
 • مهندسي آبخيز گرايش مديريت حوزه های آبخيز
 • مهندسي باغباني گرايش اصلاح و بيوتكنولوژی گياهان باغباني
 • مهندسي جنگل گرايش زيستي جنگل
 • مهندسي جنگل گرايش عمران و بهره برداری جنگل
 • مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل
 • مهندسي شيلات گرايش بوم شناسي آبزيان
 • مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان
 • مهندسي شيالت گرايش فرآوری محصوالت شيالتي
 • مهندسي صنايع غذايي گرايش شيمي مواد غذايي
 • مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي
 • مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوری مواد غذايي
 • مهندسي محيط زيست
 •  مهندسي مرتع
 • مديريت حاصلخيزی و زيست فناوری خاك گرايش بيولوژی و
 • بيوتكنولوژی خاك
 • مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و ارزيابي اراضي
 • مديريت و کنترل بيابان
 • انيزاسيون کشاورزی
 • مهندسي صنايع چوب و فرآورده های سلولزی صنايع سلولزی
 • مهندسي صنايع چوب و فرآورده های سلولزی گرايش حفاظت و اصالح
 • مهندسي مکانیک بيوسيستم طراحي ماشين های کشاورزی
 • مهندسي مکانیک بيوسيستم گرايش فناوری پس از برداشت
 • پژوهش هنر
 • تاريخ تطبيقي و تحليلي هنر اسلامی
 • مديريت پروژه و ساخت
 • دکتری معماری
 • دکتری هنرهای تجسمي
 • دکتری الگوريتم ها و محاسبات
 • دکتری مهندسي برق قدرت
 • مهندسي برق گرايش الكترونيک
 • مهندسي برق گرايش قدرت
 • مهندسي برق گرايش کنترل
 • مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم
 • مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج
 • مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك
 • مهندسي پزشكي گرايش بيومکانیک
 • مهندسي پليمر
 • مهندسي شيمي
 • مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژی
 • مهندسي صنايع
 • مهندسي عمران نقشه برداری سيستم اطالعات مكاني
 • دکتری مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك
 • مهندسي عمران گرايش سازه
 • مهندسي عمران نقشه برداری گرايش ژئودزی
 • مهندسي عمران نقشه برداری گرايش سنجش از دور
 • مهندسي عمران نقشه برداری گرايش فتوگرامتری
 • مهندسي فناوری اطالعات شبكه های کامپيوتری
 • مهندسي کامپيوتر گرايش معماری سيستم های کامپيوتری
 • مهندسي کامپيوتر گرايش نرم افزار
 • مهندسي کامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز
 • مهندسي معدن گرايش فرآوری موادمعدني
 • مهندسي مکانیک گرايش تبديل انرژی
 • دکتری مهندسي مکانیک گرايش ساخت و توليد
 • مهندسي مکانیک گرايش طراحي کاربردی شاخه ديناميك، کنترل و
 • ارتعاشات
 • مهندسي مکانیک گرايش طراحي کاربردی شاخه مکانیک جامدات
 • مهندسي مواد و متالورژی
 • مهندسي نفت (مخازن)
 • مهندسي نفت گرايش اکتشاف
 • علوم و مهندسي باغبانی
 • حقوق بين الملل عمومي
 •  حقوق تجارت و سرمايه گذاری بين المللي
 • حقوق جزا و جرم شناسي
 • حقوق خصوصي
 •  حقوق عمومي
 • حقوق نفت و گاز
 • روابط بين الملل
 • علوم سياسي انديشه های سياسي
 • علوم سياسي جامعه شناسي سياسي
 • علوم سياسي سياست گذاری عمومي
 • علوم سياسي مسائل ايران
 • مطالعات منطقه ای
 • دکتری ادبيات فرانسه
 • آموزش زبان روسي
 • کارآفريني
 • حسابداری
 • علم اطلاعات و دانش شناسي بازيابي اطلاعات و دانش
 • مالي مهندسي مالي
 • مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي
 • دکتری مديريت تكنولوژی
 • مديريت دولتي تصميم گيری و خط مشي گذاری عمومي
 • مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني
 • مديريت رسانه ای
 • مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات
 • مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات
 • بيوانفورماتیک
 • بيوشيمي
 • بيوفيزيک
 • ايران شناسي
 • مطالعات آمريكای شمالي
 • مطالعات جهان گرايش مطالعات بريتانيا
 • مطالعات جهان گرايش مطالعات روسيه
 • مطالعات جهان گرايش مطالعات فرانسه
 • مطالعات جهان گرايش مطالعات هند
 • دکتری مدرسي معارف اسلامی گرايش اخلاق اسلامی
 •  مدرسي معارف اسلامی گرايش انقالب اسلامی
 • مدرسي معارف اسلامی گرايش تاريخ و تمدن اسلامی
 • مدرسي معارف اسلامی گرايش قرآن و متون اسلامی
 • مدرسي معارف اسلامی گرايش مباني نظری اسلام
 • دکتری ژئوفيزيك گرايش زلزله شناسي
 • دکتری هواشناسي

شما می تواتنید برای اطلاع از چگونگی ثبت نام دکتری بدون کنکور دانشگاه تهران و یا کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص هر روزه از ساعت 8 صبح الی 12 شب با شماره تلفن های موجود در سایت تماس گرفته و با مشاوران مجموعه صدای مشاوران در ارتباط باشید.

جهت مشاوره در زمینه لیست رشته های دکتری بدون آزمون دانشگاه تهران

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید