شهریه دکتری دانشگاه تهران شامل شهریه ثابت و شهریه متغییر واحدهای نظری و عملی می باشد. تعیین شهریه دانشگاه تهران برعهده دانشگاه سراسری گذاشته شده است. میزان شهریه دانشگاه تهران در مقطع دکتری هر سال به صورت رسمی اعلام می شود. جدول شهریه دانشگاه تهران برای سال تحصیلی 98 – 99 در اختیار متقاضیان قرار گرفته است:

شهریه دکتری دانشگاه تهران سال تحصیلی 98 – 99