راهنمای ثبت نام با آزمون دانشگاه آزاد

ثبت نام با آزمون دانشگاه آزاد

جهت مشاوره در زمینه راهنمای ثبت نام با آزمون دانشگاه آزاد

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

در این مقاله می توانید تمامی موارد مورد نیاز برای ثبت نام با آزمون دانشگاه آزاد را مشاهده نمایید. این مقاله راهنمای ثبت نام با آزمون دانشگاه آزاد می باشد. داوطلبان می توانند برای ثبت نام به سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد مراجعه نمایند. برای  استفاده از راهنمای سامانه آموزشیار بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

ورود به سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد edu.iau.ac.ir

در ادامه این مقاله از زمان و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان با آزمون دانشگاه آزاد مطع خواهید شد . با ما همراه باشید…

زمان ثبت نام با آزمون دانشگاه آزاد

ثبت نام از پذیرفته شدگان با آزمون دانشگاه آزاد بـه صــورت مجــازی صــورت مــی پــذیرد لــذا کلیــه پذیرفته شدگان اصلی لازم است در یکی از روزهـای یکشنبه و دوشنبه 11 و 12 آبان ماه 99 جهت ثبت نـام از طریق سامانه آموزشیار بـه آدرس : edu.iau.ac.ir اقدام نمایند.
اعلام شـدگان ذخیـره بایـد در روزهـای تعیـین شده (یکشنبه و دوشنبه 11 و 12 آبان ماه)، بـه سـایت مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشـگاه بـه آدرس: azmoon.org مراجعــه نمــوده و آمادگی خود را جهت ثبت نام، با تکمیل فرم اینترنتی اعلام نمایند، سپس در روزپنجشـنبه 15 آبـان مـاه 99 نتیجــه ایندســته از متقاضــیان از طریــق ســایت azmoon.org  اعلام می گردد.

نحوه ثبت نام با آزمون دانشگاه آزاد

داوطلبان بعد از ورود به سایت azmoon.org و دریافت اسامی پذیرفته شدگان می بایست نسبت به مراحل زیر برای ثبت نام اقدام نمایند.

پذیرفتــه شـدگان و ذخیــره هــایی کـه مطــابق کارنامه صادره، شروع به تحصیل آنها از نیمسـال دوم می باشد نیز لازم است در بازه زمانی فـوق نسـبت بـه ثبت نام و یا تکمیل فـرم اینترنتـی اعـلام آمـادگی بـه منظور ثبت نام، اقدام نمایند. عدم مراجعه پذیرفته شدگان اصلی و ذخیره در بازه زمانی مقرر به منزله انصراف از ثبتنام تلقی شده و هیچگونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

شرایط ثبت نام پذیرفته شدگان با آزمون دانشگاه آزاد

شرایط ثبت نام پذیرفته شدگان با آزمون دانشگاه آزاد به شرح زیر می باشد و داوطلبان می توانند با استفاده از این شرایط نسبت به ثبت نام در دانشگاه آزاد و رشته های پذیرفته شده اقدام نمایند.

 1. از آنجایی که پذیرش برای برخی رشته ها برای دو نیمسال تحصــیلی اعــلام شــده اســت بعضــی از پذیرفته شدگان این رشتهها با توجه به ظرفیت و تقـدم نمره از مهر ماه و یا بهمن ماه سال جـاری مشـغول بـه تحصیل خواهند شد. پذیرش برخی از رشته/محـل هـا برای نیمسال دوم سال تحصیلی جاری خواهد بود.
  پرونده کلیه پذیرفتهشدگان علمی آزمون سـال 1399 جهت احراز صلاحیتهای عمومی تحت بررسی
  اســت و نتیجــه آن متعاقبــاً از طــرف دفتــر گــزینش صــلاحیتهای عمــومی ســازمان مرکــزی بــه اطــلاع واحدهای دانشگاهی خواهد رسید.
 2. دانشجویان غیــــــر مشـمول وظیفــــــه عمومی(خواهران یا برادران دارای کارت معافیـت یـا کارت پایان خدمت) که به منظور انتقال، تغییـر رشـته و یا تغییر مقطـع در آزمـون مجـدد شـرکت نمـوده و پذیرفته شده اند، لازم اسـت ضـمن مراجعـه بـه واحـد اولیه و ارائه کارنامه اینترنتی قبولی درخواست تسـویه حساب نموده و پس از پرداخـت هزینـه هـای مربـوط مدارك تحصیلی خود را دریافت و جهت ثبتنام بـه واحد مقصد مراجعه نمایند (دانشجویان مشمول مجاز به شرکت در آزمون مجدد نمی باشند).
 3. دانشجویان رشته های علـوم پزشـکی بـا تکمیـل فرم مربوطه، متعهد میشوند پس از گذرانـدن دروس علوم پایه، بـه هـر واحـدی کـ ه دانشـگاه بـا توجـه بـه امکانـات خـود از نظـر آموزشـی و بیمارسـتانی بـرای ادامه تحصیل آنان تعیین و اعلام مینماید، منتقل شده و ادامه تحصیل دهند و حـق هـیچ گونـه اعتراضـی در این مورد نداشته باشند.
 4. بــا توجــه بــه اعــلام اداره کــل امــور اتبــاع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، مجوز ثبتنام اتبـاع خارجی مقیم متعاقب انجام تشریفات قانونی و بررسی صلاحیتهای اقامتی اتباع مزبـور و اعـلام رسـمی آن توسط آن اداره خواهد بود و تا قبل از آن پذیرش این افراد به صورت موقت میباشد.
 5. شــروع کلاســهای درس هــر واحــد یــا مرکــز دانشگاهی با توجه به امکانات آموزشی در مهر ماه یـا بهمن ماه سال جاری و زمان تشکیل کلاس در صـبح یا عصر یا هر دو وقت خواهد بود.

سایت ثبت نام پذیرفته شدگان با آزمون دانشگاه آزاد

داوطلبان می توانند برای ثبت نام با آزمون دانشگاه آزاد به سایت azmoon.org مراجعه نمایند و ثبت نام خود را در این سایت انجام دهند. پذیرفته دشگان دانشگاه آزاد می توانند از طریق سامانه آموزشیار به نشانی edu.iau.ac.ir ثبت نام خود را انجام دهند.

داوطلبان می توانند در صورت وجود هر گونه مشکل با سامانه مشاور تلفنی صدای مشاوران و شماره های درج شده در این مقاله تماس حاصل نمایند تا ثبت نام به صورت آنلاین برای شما انجام شود.

هزینه ثبت نام در رشته های با آزمون دانشگاه آزاد

شهریه پذیرفتـه شــدگان با آزمــون دانشگاه آزاد از دو بخــش  شهریه پایه (ثابـت ) و متغیـر تشـکیل شـده کـه در هـر نیمسال تحصـیلی از دانشـجویان دریافـت مـی گـردد . دانشجویان فقط در بـدو ورود به دانشگاه و در نیمسال اول بایـد مبلـغ 1730000 ریــال بــرای پذیرفتــه شــدگان مقــاطع کارشناســی و دکتـــرای حرفـــهای و مبلـــغ 1500000 ریـــال بـــرای پذیرفته شدگان مقطع کاردانی ناپیوسته به عنوان هزینه خــدمات آموزشــی در ســامانه آموزشیار پرداخــت نمایند.
کلیه پذیرفته شدگان آزمون که قصـد ثبـت نـام دارند باید مبلغ 50000 ریال حق بیمه دانشـجویی را در سامانه آموزشیار پرداخت نمایند.

مدارک لازم برای ثبت نام با آزمون دانشگاه آزاد

مدارک لازم برای ثبت نام با آزمون دانشگاه آزاد به شرح زیر می باشد.

 1. اصل دیپلم کامل یا اصل گـواهی قبـولی پایـان تحصیلات نظام قـدیم متوسـطه ،
 2. اصـل گـواهی اتمام دوره پیش دانشگاهی و یا اصل دیپلم کامـل یـا اصـل گواهی قبولی پایان تحصیلات نظام جدیـد متوسـطه ، به همراه تصویر آنها.
 3. تصویر کلیه صفحات شناسنامه.
 4. تصویر کارت ملی(پشت و رو).
 5. شش قطعـه عکـس 4 * 3 تمـام رخ کـه اخیـرا تهیه و مشخصات پذیرفته شـده در پشـت آنهـا نوشـته شده باشد.(برای مشمولین 12 قطعه).
 6. اصل نامه تاییدیه معافیت تحصـیلی دریـافتی از پلــیس+10 و یــا تصــویر مــدرك مشــخص کننــده وضعیت وظیفه عمومی پذیرفته شدگان مرد.
 7. تکمیل فرم ثبت نام و فرم های مربوط یه تعهدات
 8. تکمیل فرم سهمیه ایثارگران و رزمندگان برای داوطلبان مشمول استفاده از سهمیه ایثارگران و رزمندگان

راهنمای ثبت نام غیرحضوری در دانشگاه آزاد

راهنمای ثبت نام غیر حضوری در دانشگاه آزاد به شرح زیر می باشد.

 1. مرحله اول مراجعه داوطلبان پذیرفته شده به سامانه آموزشیار به نشانی edu.iau.ir برای ورود به سامانه آموزشیار می توانید بر روی لینک کلیک نمایید. ورود به سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد
 2. مرحله دوم تکمیل اطلاعات و بازگذاری مدارک در آموزشیار ( شناسنامه ، کارت ملی ، مدرک پایه ، گواهی نظام وظیفه )
 3. مرحله سوم تایید و بررسی مدارک در سامانه آموزشیار توسط کارشناسان دانشگاه ( تایید تا 48 ساعت کاری ) و سپس مراجعه مجدد دانشجو به سامانه آموزشیار و دریافت شماره 14 رقمی دانشجو که با عدد 399 شروع می شود.
 4. مرحله چهارم پرداخت شهریه ثابت با شماره اصلی دانشجویی از طریق درگاه پرداخت سامانه آموزشیار  برای پرداخت الکترونیک شهریه ، داشتن رمز پویا الزامی می باشد.
 5. مرحله پنجم احراز هویت و ارسال مدارک مورد نیاز ( مدرک پایه، شناسنامه ، کارت ملی ، 5 قطعه عکس ) در دفاتر پستی
 6. مرحله ششم ارائه واحد های درسی دانشجو در آموزشیار (توسط گروه آموزشی ) و شروع کلاس های غیر حضوری در سامانه کلاس مجازی

جمع بندی

در این مقاله می توانید از نحوه ثبت نام با آزمون دانشگاه آزاد مطلع شوید. این ثبت نام به صورت مجازی در سامانه آموزشیار و سایت دانشگاه آزد انجام می گیرد. برای مشاهده و کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با ثبت نام با آزمون دانشگاه آزاد می توانید به مقاله بالا مراجعه نمایید.

جهت مشاوره در زمینه راهنمای ثبت نام با آزمون دانشگاه آزاد

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید