تغییرات جدید آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99

تغییرات جدید آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99

جهت مشاوره در زمینه تغییرات جدید آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

تغییرات جدید آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99 طی اطلاعیه ای از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور منتشر شد.

وزارت بهداشت هر ساله برای تامین نیروی انسانی خود در رشته های گروه پزشکی ، برای مقطع کارشناسی ارشد اقدام به جذب دانشجو می نماید.
برای این کار آزمونی به نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت برگزار می کند.
زمان ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت معمولا در بهمن ماه می باشد. ثبت نام این آزمون به صورت اینترنتی و از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.org انجام می گیرد.
داوطلبان می بایست قبل از ثبت نام ، دفترچه راهنمای شرکت در آزمون های ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشکی را از سایت مذکور دریافت و به دقت مطالعه نمایند.
تمامی شرایط عمومی ، اختصاصی ، سهمیه ها ، مقررات وظیفه عمومی و … در دفترچه ذکر شده و اگر داوطلبان دارای این شرایط باشند مجاز به ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت می باشند.

همچنین این امکان فراهم می باشد که از طریق شماره تلفن های موجود در همین صفحه با کارشناسان تماس بگیرید و به صورت تلفنی در آزمون وزارت بهداشت ثبت نام کنید.

تغییرات جدید آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99

اطلاعیه ای در ﺧﺼﻮص ﮐﺴﺐ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻻزم و ﻣﻮارد ﻣﻮﺟﻮد در روﻧﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آزﻣﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ های گروه پزشکی 99 صادر کرد.
متن اطلاعیه به شرح ذیل می باشد.

  • ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳﯿﺰدھﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ در دوره ھﺎی ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ مورخه ٩٨/٩/٣٠ در آزﻣﻮن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺳﺎل ١٣٩٩ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه ﻋﻠﻤﯽ در ھﺮ رﺷﺘﻪ ﮔﺮاﯾﺶ در ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎهھﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮز ﻋﺎﻟﯽ دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ھﯿﭻ داوطﻠﺒﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﺻﻔﺮ ( ﻧﻤﺮه ﻋﻠﻤﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻤﺮات ﺧﺎم ﺗﺮاز ﺷﺪه ) ﭘﺬﯾﺮش ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺻﻔﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .

برای سال ١۴٠٠ در ھﺮ رﺷﺘﻪ ﮔﺮاﯾﺶ در ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎهھﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮز ﻋﺎﻟﯽ دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ھﯿﭻ داوطﻠﺒﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻤﺘﺮ از پنج پذیرش نخواهد شد و حد نصاب نمره علمی حداقل ۵ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﮫﻤﯿﻪھﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاھﺪ شد.

نکات مهم ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

  • ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آزمون وزارت بهداشت ، ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪ رﺷﺘﻪ اول اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داوطﻠﺐ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺷﺮﮐﺖ در دو رشته امتحانی باشد، باید علاوه بر پرداخت هزینه رشته اول ھﺰﯾﻨﻪ رﺷﺘﻪ دوم را ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺖ نماید.

  • در فرم ثبت نام رشته اول که تحت عنوان گروه امتحانی رشته یک مشخص شده است، یعنی یکی از چهار گروه جدول شماره دو دفترچه باید انتخاب شود.

ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮوه، در ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻌﺪی رﺷﺘﻪ امتحانی یک فعال می شود که یکی از رﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ آن ﮔﺮوه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. و ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از رﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﮔﺮوه را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد.
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻓﺮد ھﺰﯾﻨﻪ دو رﺷﺘﻪ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮده، ﮔﺮوه اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ رﺷﺘﻪ دوم ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮد. ﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻞ آن ﺑﻪ ھﻤﺎن روش ﮔﺮوه ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت که سه گروه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد و در رﺷﺘﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ دو، زیرمجموعه ھﺮﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺬﮐﺮ ﻣﮫﻢ: در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وﯾﺮاﯾﺶ آزمون وزارت بهداشت ، اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﮔﺮوه ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ رﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ.

  • در صورت وجود مشکل در مورد هزینه ثبت نام ﯾﺎ روﻧﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم، ﯾﺎ وﺟﻮد ﺧﻄﺎ در ﺛﺒﺖ ﻧﮫﺎﯾﯽ، خواهشمند است داوطلب درخواست خود را صرفا از طریق سامانه sanjeshp.ir

همچنین این امکان فراهم می باشد که از طریق شماره تلفن های موجود در همین صفحه با کارشناسان تماس بگیرید و به صورت تلفنی در آزمون وزارت بهداشت ثبت نام کنید.

جهت مشاوره در زمینه تغییرات جدید آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید.

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

ثبت دیدگاه

    • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
    • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

جهت خریداری بسته تماس کلیک کنید